Investice: Vše, co byste měli vědět

Michal Hladký

Investice jsou v současné době stále probíranějším tématem. Není se čemu divit, když na nás ze všech stran útočí pojmy jako recese, inflace či stagflace. Víte však, co to investice vůbec je? 

Co je to investice?

Z obecného hlediska se investice definuje jako odložení části současné spotřeby za účelem budoucího užitku, který může být buď peněžitý či nepeněžitý. V praxi to znamená, že si ze svého příjmu odkládáme část peněz za účelem budoucího užitku, kterým jsou buďto úroky, zajišťující zhodnocení peněz, či nějaké jiné nepeněžní výhody v budoucnu. Za nepeněžní výhody se dá považovat například nákup bydlení pro děti. Až budou dospělé, budou moci bydlet ve svém a ony i rodiče mají své soukromí.

Proč investovat?

Investováním bráníme svoje vydělané peníze především proti tomu, aby je znehodnotila inflace. Inflaci lze zjednodušeně definovat jako ztrátu kupní síly peněz. Přestože v posledních době má inflace výrazně negativní konotaci, do určité míry je pro každou ekonomiku zdravá a potřebná. Vymkne-li se však kontrole, může na celou ekonomiku dopadnout něco, co nazýváme inflační spirála. Tento jev a jeho praktické dopady na životy obyčejných lidí popsal velmi výstižně Erich Maria Remarque ve svém románu Černý obelisk.

Opakem inflace je deflace. Objeví-li se deflace, ceny zboží klesají, čímž roste kupní síla. Přestože to může znít pozitivně, není tomu tak. Krátkodobě sice dojde k navýšení poptávky, ovšem z dlouhodobého hlediska zaznamenávají firmy pokles tržeb, což vede ke snižování nákladů a mezd, což se pak opět negativně projeví v poptávce. V krajním případě může celou ekonomiku zasáhnout jev zvaný deflační spirála.

Způsoby investování

Jaké však jsou možnosti investic? S postupem času a rozvojem moderních technologií se objevuje stále více způsobů, jak svoje prostředky zhodnotit. Možnosti investic jsou v dnešní době takřka neomezené. Přesto však existují některé trendy, které jsou oblíbenější a užívanější než ostatní.

Mezi ty nejznámější v dnešní době patří:

 • Spořící účty
 • Dluhopisy
 • Akcie
 • Podílové fondy
 • Kryptoměny
 • Jiné druhy investic (sběratelské předměty aj.)

Spořící účty

Spořící účty se v dnešní době starají především o nominální zvyšování hodnoty peněz. V drtivé většině však zároveň dochází k tomu, že peníze svoji reálnou hodnotu ztrácí. Úrokové sazby, které totiž banky na účtech nabízí, nejsou v takové výši, aby zvládly pokrýt inflaci. Zatímco vám tedy na váš spořící účet sem tam nějaká koruna naskočí, reálně si za částku, kterou zde máte uloženou, stejně koupíte méně.

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír, který svému držiteli zaručuje právo na vyplacení domluvené dlužné částky. Jejich vydavatelem neboli emitentem může být stát či soukromý subjekt. Podle toho se většinou odvíjí také potenciální výnosnost dluhopisu. Státní dluhopisy jsou obecně považovány za jeden z nejbezpečnějších způsobů investic, avšak zhodnocení, které nabízejí je relativně nízké.

Akcie

Stejně jako dluhopis je i akcie cenný papír. Akcie však potvrzuje, že její držitel je akcionář společnosti. To znamená, že do ní vložil nějaký majetek. Akcionář pak získává určitá práva. Může si například nechávat vyplácet zisk společnosti tzv. dividendu nebo se může také podílet na rozhodování záležitostí, týkajících se chodu společnosti.

Podílové fondy

Tyto fondy shromažďují majetek od drobných střadatelů, kteří se nazývají podílníci. Těm jsou pak vydány podílové listy, jejichž hodnota se určuje na základě výkonnosti portfolia, které fond spravuje. Svým způsobem se za podílníky mohou označit například všichni účastníci doplňkového penzijního spoření. Penzijní společnosti totiž prostředky, které od nich vyberou, investují dle rizikového profilu klienta do různých typů portfolií.

Více o podílových fondech si můžete přečíst zde: Podílové fondy: Výhody a nevýhody investičního nástroje pro boj s inflací

Kryptoměny

Jedná se o velmi mladé a dynamické prostředí. První kryptoměna vznikla teprve v roce 2009 a přesto už dodneška vznikly tisíce dalších měn. Podstatou kryptoměn je technologie blockchain, která má potenciál nalézt uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. Kryptoměny se oproti ostatním investičním příležitostem vyznačují výraznou volatilitou. Extrémní kolísání cen je však vykoupeno příležitostí výrazného zhodnocení vložených prostředků. V historii tohoto odvětví nejsou výjimkou případy, kdy virtuální mince a tokeny takřka přes noc vyrostly i o tisíce procent.

Důležitým tématem ze světa kryptoměn je aktuálně regulace MiCA. Přečtěte si o ní více v článku.

Jiné druhy investic

Jak již bylo řečeno výše, v dnešní době lze investovat v podstatě do čehokoliv. Může se jednat o tradiční sběratelské předměty, jako jsou například poštovní známky či umělecké předměty. Existují však například sběratelské kartičky. Ty mohou být z různých odvětví. Poměrně běžné jsou ty, jež se věnují sportovní tématice. Někteří pak možná pozdvihnou obočí například nad kartičkami ze seriálu Pokémon. I to dosvědčuje, že do kategorie investic se dá zařadit v podstatě vše, za co je někdo ochoten zaplatit nějaké peníze.

Důležité je zvolit správný investiční horizont investice

Před začátkem jakékoliv investice je vždy potřeba se zamyslet nad několika důležitými faktory. Jedním z nich je také investiční horizont. Co to je investiční horizont? Jedná se o časový úsek, během nějž by investor neměl investovaný kapitál vybírat. Podle zvoleného investičního horizontu se pak investice zpravidla dělí na tři základní typy:

 • Krátkodobé
 • Střednědobé
 • Dlouhodobé

Každá z těchto investic pak má svá pro a proti, která je třeba vždy řádně promyslet. To, co každého investora na začátku zajímá asi nejvíce je potenciální výnos. V tomto ohledu v drtivé většině investic platí, že čím je investiční horizont delší, tím je potenciální výnos vyšší. Nebývá však ničím neobvyklým také fakt, že dlouhodobé investice jsou volatilnější než ty krátkodobé. Nemá-li tak investor dostatečnou disciplínu a investiční horizont nedodrží, může o část svojí investice přijít.

Výnosnost investic: Risk je zisk?

Jak již bylo zmíněno, jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, jakou variantu investice investor zvolí, je potenciální výnos. Přestože žádná investice není stoprocentní a u každého druhu vždy existuje alespoň minimální riziko, dá se u jednotlivých typů investic alespoň odhadovat, jaký výnos na konci období zaznamenají. Podle toho se pak investice dělí do tří základních skupin:

 • Konzervativní investice
 • Smíšené investice
 • Dynamické investice

To, zda je investice konzervativní, smíšená či dynamická se dá zpravidla určit podle typu podkladového aktiva, do kterého se investuje. Je jasné, že státní dluhopisy jsou jistější než akcie malé neznámé firmy. Proto jsou obecně považovány za konzervativní.

Investorský profil

V potaz je nutné také posoudit individuální profil investora. Banky a velké investiční společnosti za tímto účelem většinou používají tzv. Investiční dotazník. Pomocí sady otázek posoudí o jaký druh investora se jedná. Záleží vždy na posouzení a vyhodnocení daného dotazníku, ale zpravidla se investoři rozdělují na tyto kategorie:

 • Konzervativní investor
 • Vyvážený investor
 • Růstový investor
 • Dynamický investor

Jedná se o posouzení investorů, které ze zákona musí vyhodnocovat subjekty, které svým klientům umožňují investovat. Každý člověk si však může jeden takový dotazník stáhnout i sám a svůj profil si pro zajímavost zjistit. Posuzují se zde především zkušenosti s investováním, jak často člověk investuje, jak snáší případné riziko a kolísavost portfolia a také faktory jako jsou například věk. Obecně se totiž starším investorům doporučují spíše konzervativní formy investování, jelikož jejich investiční horizont už zpravidla nebývá tak dlouhý.